ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് വാട്ടർപ്രൂഫ്, ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന മെംബ്രൺ